ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια χημική ουσία που προκαλεί εθισμό.

Ηθική Πολιτική Προμηθευτών

Política de abastecimiento ético de The Monster Group

1. Propósito y Alcance

The Monster Group se compromete a aplicar prácticas de aprovisionamiento éticas, sostenibles y transparentes. Esta política describe los principios y expectativas que guían nuestro proceso de aprovisionamiento y nuestras relaciones con los proveedores. Se aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores.

2. Principios de la política

  • Derechos humanos: Nos comprometemos a respetar los derechos humanos. No nos relacionaremos con proveedores que empleen trabajo forzado, trabajo infantil o prácticas laborales injustas. Todos los proveedores deben cumplir las normas establecidas en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  • Condiciones laborales justas: Esperamos que todos nuestros proveedores ofrezcan salarios justos, horarios de trabajo razonables y condiciones laborales seguras y saludables.
  • Sostenibilidad medioambiental: Nos comprometemos a minimizar nuestra huella medioambiental. Intentamos trabajar con proveedores que demuestren un compromiso similar, incluida la gestión responsable de los recursos naturales y la minimización de residuos y emisiones.
  • Respeto por las comunidades locales: Creemos en el apoyo a las comunidades en las que operamos. Esperamos que nuestros proveedores apliquen prácticas que respeten las culturas locales, contribuyan al bienestar económico y eviten causar daños a las comunidades locales.

3. Expectativas y cumplimiento por parte de los proveedores

  • Se espera que todos los proveedores cumplan esta Política de aprovisionamiento ético y todas las leyes y normativas aplicables.
  • Se espera que los proveedores aporten pruebas de su cumplimiento cuando se les solicite, lo que puede incluir auditorías, inspecciones o certificaciones.
  • El incumplimiento puede dar lugar a medidas correctivas o a la rescisión de la relación comercial.

4. Supervisión y revisión

  • Revisaremos y actualizaremos periódicamente esta política para asegurarnos de que sigue siendo eficaz y pertinente.
  • Supervisaremos el cumplimiento por parte de los proveedores mediante evaluaciones y auditorías periódicas.
  • Fomentamos la notificación de posibles infracciones éticas en materia de aprovisionamiento, que puede realizarse de forma confidencial y sin temor a represalias.
Επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Monster Vape Labs EU από το United States. Θα θέλατε να επισκεφθείτε την τοποθεσία US
Ναι, μεταφέρετέ με στον ιστότοπο US

Ή Παρακαλώ επιλέξτε τη χώρα σας παρακάτω, ώστε να εμφανίσουμε τις σωστές τιμές, τα προϊόντα που προσφέρουμε και το κόστος παράδοσης για την τοποθεσία σας.